درباره ما

شرح وظايف دبيرخانه

دبيرخانـه شوراي استاندارد، در دفتـر آموزش، تحقيقات و فناوري معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو تشكيل شده و وظايف زير را بر عهده دارد :

  • تنظيـم سياستها و خط مشـي هـاي اسـتاندارد با كمـك دفاتر و ارايه آن به شورا جهت تصويب
  • تنظيم برنامه هاي تهيه استانداردها با كمك دفاتر و ارايه آن به شورا جهت تصويب
  • هماهنـگ نمودن دسـتورالعملـها و روشـهاي اجـرايـي اسـتانـدارد با كمـك دفـاتر و پيشنهاد آنها به شورا جهت تصويب
  • تنظيم عناوين استانداردهاي مورد نياز صنعت آب و برق بر اساس اولويتهاي تعيين شده در بخشها و انتشار آنها
  • تسهيل در برقراري ارتباط با مجامع ملي و بين المللي استاندارد
  • اتخاذ تدابير لازم براي اجراي مصوبات شورا
  • نگهداري كليه دستورالعملها، مصوبات، صورتجلسات، مكاتبات و پيگيريهاي شورا
  • برگزاري جلسات هماهنگي با مديران دفاتر استاندارد
  • ايجاد هماهنگي در بانكهاي اطلاعاتي دفاتر استاندارد

نمودار تشكيلاتي